Nerusyn® 3g

Ampicilin 2g; Sulbactam 1g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP