IMP: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  1. Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan. Xem tại đây
  2. Tờ trình những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm kèm quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến. Xem tại đây
  3. Tờ trình những nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm tại ĐHĐCĐ năm 2022. Xem tại đây
  4. Tờ trình Vv miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte. Ltd. Xem tại đây
  5. (DT) Phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản. Xem tại đây
  6. (Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 2021. Xem tại đây

Công bố thông tin đường link tài liệu ĐHCĐ. Xem tại đây