Tài liệu đại hội cổ đông năm 2015 (12/04/2016 17:19)

By
12/04/2016 - 17:19

Công ty CPDP Imexpharm trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2015.

1. Chương trình ĐHCĐ.

2. Thể lệ làm việc.

3. BC hoạt động của HĐQT năm 2015.

4. BC KQ SXKD năm 2015 và KH năm 2016.

5. BC BKS 2015.

6. Báo cáo kiểm toán.

7. Báo cáo chi phí HD HDQT-BKS 2015.

8. TT Thù lao – Thương HDQT – BKS 2016.

9. TT Phân phối lợi nhuận 2015.

10. TT Chọn Cty kiểm toán 2016.

11. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ.

12. Tờ trình trích lập quỹ KHCN.

13. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật