Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (13/11/2013 14:58)

By
13/11/2013 - 14:58

Ngày 25/03/2011 – Tại nhà NVLĐ tỉnh Đồng Tháp, Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Tại ĐH, các đại biểu đã thống nhất 100% thông qua báo cáo họat động của Hội Đồng Quản Trị năm 2010 và định hướng năm 2011.

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010 cũng được các cổ đông thống nhất 100% như sau:
– Lợi nhuận trước thuế: 98.120.827.176đ
– Lợi nhuận sau thuế: 80.465.662.197đ
– Chi trả cổ tức 22%: 35.200.000.000đ
– Quỹ đầu tư phát triển: 29.714.816.191đ
– Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.069.849.329đ
– Chi phí HĐQT&BKS do hoàn thành KH lợi nhuận: 949.816.677đ
– Quỹ dự phòng tài chính: 2.531.180.000đ

Nghị quyết đã được thông qua với 100% cổ đông đại diện cho tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội.

Download: 2013/11/13/nq_hdqt_so_22.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật