Bản tin nhà đầu tư quý IV năm 2013 (07/02/2014 13:14)

By
07/02/2014 - 13:14

Bản tin nhà đầu tư quý IV năm 2013.

Giao dịch cổ phiếu trong quý 4 năm 2013

Giá cổ phiếu IMP quý IV có xu hướng tăng, có 2 phiên lên đến 38,0. Giá chốt ngày 31/12/2013 là 37,3, tăng 7,2% so với đầu quý, và tăng 6,6% so với đầu năm 2013.

Cổ phiếu IMP quý IV có tổng khối lượng giao dịch đạt 896.460 cổ phiếu, trung bình mỗi phiên giao dịch khoảng trên 13.600 cổ phiếu. Mức thanh khoản này thấp hơn quý II và quý III, nhưng cao hơn quý I.

Kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của Imexpharm năm 2013.

Chỉ tiêu 2013 2012 2011 2010
Tổng doanh thu và thu nhập 854.568 823.497 793.675 777.563
Doanh thu thuần 842.309 818.122 776.365 763.994
LN trước thuế 106.599 115.135 110.488 98.121
LN sau thuế 61.031 77.614 77.606 80.466

Năm 2012 và năm 2013 Imexpharm thực hiện trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ trên lợi nhuận trước thuế, với số tiền lần lượt là 11,5 tỷ và 10,5 tỷ đồng. Việc trích quỹ này là chi phí hợp lệ được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Để thể hiện đúng kết quả hoạt động kinh doanh, Lợi nhuận hoạt động kinh doanh và Lợi nhuận trước thuế năm 2012 và 2013 được trình bày trong bảng trên là lợi nhuận trước khi trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ).

Kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Hội Đồng Quản trị giao cho Ban Điều Hành chuẩn bị phương án kế hoạch SXKD và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 để trình cho HĐQT trong kỳ họp tới trên cơ sở khai thác các yếu tố:

– Về sản phẩm: Sẽ đưa ra thị trường ít nhất 05 sản phẩm mới thuộc dòng kháng sinh Penicillin tiêm và Thực phẩm chức năng.

– Về đầu tư: Tiếp tục đẩy mạnh khai thác hiệu quả các dự án đã đầu tư: Nhà máy Cefalosporin, nhà máy Penicillin tiêm, dự án SAP-ERP, dự án BSC (Balanced Scorecard). Thực thi nâng cấp nhà máy Cefalosporin & Penicillin tiêm lên tiêu chuẩn PIC/S-GMP theo đúng tiến độ.

– Về thị trường: Tiếp tục thâm nhập và phát triển thị trường OTC; đồng thời đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng doanh số xuất khẩu lên 700.000 USD năm 2014.

Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật