Quá trình công tác

  • 11/1994 - 06/2014: Điều hành kiểm toán, lãnh đạo Khối dịch vụ Tư vấn, lãnh đạo Khối khách hàng Chính phủ, và Khu vực Công – Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam
  • 07/2014 - 09/2016: Chuyên gia Tư vấn Quốc tế - Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ Bộ Tài chính xây dựng thể chế về Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam
  • 10/2016 - 11/2020: Phó Tổng Giám đốc – Công ty PwC Việt Nam
  • 12/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT- Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam; Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền
  • 09/2022 đến nay: Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ của Hội thành viên Độc lập HĐQT Việt Nam (VNIDA); Chủ tịch của Institute of Internal Auditors Việt Nam – Phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam (IIA Vietnam Chapter)

Một số hình ảnh và video liên quan