Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

  1. Thư mời ĐHCĐ.
  2. Chương trình ĐHCĐ.
  3. BC hoạt động của HĐQT.
  4. BC của ban điều hành.
  5. BC của ban kiểm soát năm 2013.
  6. BC chi phí HĐQT.
  7. TT thù lao cho HĐQT và BKS 2014.
  8. TT phân phối lợi nhuận 2013.
  9. TT chọn công ty kiểm toán năm 2014.
  10. TT phát hành thêm cổ phiếu.