Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Oral Antibiotics

Amoxcillin 250mg

Amoxicillin 250 mg, Tá dược: Đường trắng, Aspartam, Bột mùi dâu, Bột mùi tutti frutti, Colloidal anhydrous silica, Talc. Box 12 sachets x 1 gam.

View details

BACTAMOX® 375

Amoxicillin 250  mg, Sulbactam 125  mg, Excipients: Sugar,  Aspartam,  Acid citric khan, Natri citrat, Lactose monohydrate, Colloidal anhydrous silica, Bột mùi cam, Bột mùi tutti frutti. Box 12  sachets  x  1,2  gam.

View details

Claminat® 625mg

Please contact us for more information! Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt khuẩn rộng đối với nhiều vi khuẩn Gram dương và Gram âm do ức chế tổng hợp thành tế bào...

View details
12