Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

Cimetidin 300mg VNA

Cimetidin là thuốc đối kháng cạnh tranh thuận nghịch với histamin tại receptor H2. - Cimetidin có tác dụng làm giảm bài tiết acid dịch vị được kích thích bởi histamin, gastrin, thuốc cường cholinergic và kích thích phế vị.

Xem chi tiết