IMP – THƯ MỜI và TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

By Quốc Huy
23/03/2020 - 13:14
 1. Thư mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020
 2. Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020
 3. BC và đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019 – Mục tiêu kế hoạch 2020
 4. BC tình hình HĐ SXKD và tài chính của ban điều hành 2019 – KH 2020
 5. BC Ban kểm soát năm 2019
 6. BC kiểm toán độc lập gửi các cổ đông
 7. BC chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 2019
 8. Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020
 9. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chi cổ tức 2020
 10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
 11. Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 12. Tờ trình thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT
 13. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty tại ĐHCĐ năm 2020
 14. Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Cty tại ĐHCĐ 2020

Tin khác

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật