IMP: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 22082016 (25/08/2016 13:59)

By
25/08/2016 - 13:59

IMP: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 22082016

Công ty CPDP Imexpharm công bố báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật