Báo cáo tài chính giữa niên độ 30-06-2018 đã được soát xét

By Quốc Huy
13/08/2018 - 18:17

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư và cổ đông:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG – KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018

Xin mời tải tài liệu từ đây

Tin khác

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật