Báo cáo tài chính giữa niên độ 30-06-2018 đã được soát xét

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư và cổ đông: BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG – KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018 Xin mời tải...

Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý II năm 2018

Imexpharm trân trọng gởi đến các quý cổ đông và quý đầu tư Báo cáo Tài chính Quý II năm 2018 Xin vui lòng tải tài liệu tại đây

Xem chi tiết

IMP: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2018

Imexpharm công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính năm...

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật